Επιστροφή
ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Εταιρία PEST-TET είναι πιστοποιημένη κατά ISO 9001. Πραγματοποιεί τακτικούς εσωτερικούς ελέγχους για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών λειτουργίας και τη διατήρηση της υψηλής ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

© pest-tet.gr | Design by Mich